Herbestemming terrein DaCaPo Born

In december 2020 heeft Marcel Claessens namens de gob-fractie het college van B&W gevraagd naar de stand van zaken wat betreft de herbestemming van het leegstaande DaCapo-college in Born.

Omwonenden van het voormalige DaCapo-college in Born hebben richting gob-fractie aangegeven erg benieuwd te zijn naar de plannen voor deze locatie en vragen zich af wanneer daar duidelijkheid over wordt geboden, of ze inspraak hebben in die plannen en of er een tijdspad bekend is. De gob-fractie vindt het belangrijk dat locaties die voor herontwikkeling in aanmerking komen niet te lang leeg staan en verloederen.

Het College van B&W heeft desgevraagd laten weten dat momenteel wordt onderzocht aan welke functie(s) behoefte bestaat. Zodra dat duidelijk is wordt daarover met de bewoners gesproken. Op welke wijze dat zal gebeuren is afhankelijk van de geldende COVID-richtlijnen. Naar verwachting zal dit digitaal gebeuren en kan het overleg met omwonenden in het tweede kwartaal van dit jaar plaats vinden.

De planuitwerking kan dan in het derde of vierde kwartaal gereed zijn. 

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de locatie aan de Graaf van Loonstraat ligt bij de gemeente. Die heeft het onderhoud opgenomen in de reguliere onderhoudsplannen; onderhoud vindt plaats op onderhoudsniveau 5 of 6 (afkoppelen gas en elektra, kapotte ramen worden dichtgetimmerd) dat geldt voor dergelijke locaties. Het pand wordt op korte termijn in leegstandsbeheer gegeven. 

Indien een ontwikkelaar de gronden aankoopt zal in de koop- of projectovereenkomst met de ontwikkelaar een verplichting worden opgenomen om – binnen een nader te bepalen termijn – het plan te realiseren, zodat na overdracht de locatie niet verloedert.

Op 1 december was er een online bijeenkomst voor de omwonenden om 19.00 uur om mee te denken over het stedenbouwkundig ontwerp . De diapresentatie: