Wijkraad participeert en zoekt meedenkers

Wijkraad Born-West participeert

Wie kent de wijkraad Born-West niet? Al jarenlang overlegt de wijkraad met bewoners, gemeente en overige instanties om de belangen van de wijk te behartigen. Ook de huidige gemeente Sittard-Geleen heeft het belang van burgerparticipatie al jaren de participatie in hun beleid vastgelegd. Overleg van de wijkbewoners met de gemeente in Born bestond al voor de fusie tot Sittard-Geleen. De wijkraad Born-West is een vervolg op deze vroege vorm van burgerparticipatie.

Door de jaren heen zijn diverse projecten tot een goed einde gebracht: een bloemlezing

 • Gemeenschapshuis

Enkele jaren na de fusie was de noodzaak voor een nieuw gemeenschapshuis groot. Rond 2005 werd het onzeker of voldoende financiële hulp zou komen van de gemeente voor een nieuw gemeenschapshuis. De wijkraad heeft zich toen sterk gemaakt, naast de vele overige belanghebbenden, om dit te realiseren. In 2008 is het gelukt.

 • Opwaarderen oude kern:

Samen met de gemeente zijn voorlichtingsavonden georganiseerd over de herinrichting

 • Milieuschade pijpleiding Graetheide:

Door een fout is er in 2013 een naftalek ontstaan bij Graetheide. Ook de wijkraad heeft meegeholpen om in het buurtgebouw van Graetheide voorlichtingsrondes over de saneringsaanpak mogelijk te maken. 

Recente aandachtpunten:

 • Verbreding A2

Samen met de collega ’s van andere wijken wordt de komende jaren frequent overleg gepleegd met Rijkswaterstaat, provincie, belanghebbende gemeentes over Overleg Buurtenplatform en RWS (+ projectpartners). Onderwerpen thans zijn:

 • Betrokkenheid bij voorbereidingen aanbestedingsprocedures en keuze aannemer
 • Inzicht in het Programma van Eisen
 • Goede communicatie met aannemer
 • Het tijdig informeren over bijvoorbeeld wijzigingen tijdens de uitvoering
 • Buurtenplatforms zijn de ogen en oren voor de omgeving. 
 • Groenvoorziening en bestrating trottoirs/wegen.
 • Verkeersituaties. Indien noodzakelijk op verzoek bewoners snelheidsmetingen aanvragen, het rapport bespreken met de gemeente en de wijkagent.
 • Participeren omgevingsvisie Chemelot Graetheide.
 • Energie transitie windmolens en zonneweiden. 

Ten aanzien van de energietransitie kan vermeld worden dat de wijkraad samen met de Milieu en natuur federatie Limburg zich op dit moment oriënteert op een mogelijke samenwerking bij het uitwerken van een plan met betrekking tot de Energie transitie. Daarbij staat voorop dat de plannen moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak vanuit de inwoners van Born, en dat die plannen NIET gerealiseerd gaan worden door een derde -lees commerciële- partij. Gedacht wordt daarbij aan het oprichten van een coöperatieve vereniging waaraan de bewoners van de wijk deel kunnen nemen. Ook wil de wijkraad erop toezien dat bij het aanleggen van zonneweiden en het eventueel plaatsen van windmolens geen of nagenoeg geen goede landbouwgrond daaraan wordt opgeofferd. 

 • Glasvezelnetwerk

Op dit moment is E-Fiber ((ODF) bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Deltafiber zal geen netwerk aanleggen.

 • Leegstaande gebouwen b.v. Dacapo college.

In uw aller belang.

Onze activiteiten werken alleen als de wijkraad door onze overlegpartners gezien wordt als een groep die voldoende draagvlak heeft in onze wijk. Geef je daarom op als meedenker in onze wijkraad. Buiten coronatijd vergaderen we 1* per kwartaal, dus de tijdsinvestering is beperkt maar het belang groot. 

Jullie zijn de ogen en oren van de buurt, mist u iets mail ons en we maken er werk van. Voor meer informatie/kennismaken: stuur een mailtje naar wijkraadbornwest@gmail.com en kijk op onze websitehttp://www.wijkraadbornwest.nl